nautil logo czarne

Artykuły

Dostępne dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami

Obrazek przedstawia niewidomą białą postać z białą laską czarnymi okularami i opaską z trzema czarnymi kropkami.
Wsparcie dla Osób z Niepełnosprawnościami: Dofinansowania Przywracające Równość

Niezależnie od rodzaju niepełnosprawności, istnieją liczne dostępne dofinansowania, które mają na celu wyeliminowanie barier, z jakimi spotykają się osoby z niepełnosprawnościami w swoim życiu codziennym. W niniejszym przewodniku przyjrzymy się różnym opcjom wsparcia, nie tylko tym oferowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Dofinansowania z PFRON: Program „Aktywny Samorząd”

PFRON to instytucja, która oferuje bogaty wachlarz możliwości wsparcia. Jednym z najbardziej znanych programów jest „Aktywny Samorząd”, który obejmuje następujące formy wsparcia:

Moduł I: Likwidacja Barier w Dostępie do Uczestnictwa w Społeczeństwie Informacyjnym

W ramach tego modułu można otrzymać pomoc finansową na zakup sprzętu elektronicznego oraz specjalistycznego oprogramowania. Dostępne są także dofinansowania indywidualnych szkoleń z obsługi tego sprzętu.

Ciekawą opcją jest również obszar D, który wspiera utrzymanie aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Moduł II: Dofinansowanie Wyższego Wykształcenia

Osoby uczące się na studiach pierwszego, drugiego stopnia, podyplomowych i doktoranckich oraz w szkołach policealnych mogą ubiegać się o dofinansowanie lub refundację kosztów nauki. Wysokość wsparcia zależy od dochodu na osobę w gospodarstwie domowym i można z niego korzystać przez maksymalnie 20 semestrów.

Program „Aktywny Samorząd” jest realizowany przez Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, a wnioski można składać online.

Likwidacja Barier Architektonicznych

Osoby niepełnosprawne mogą również wnioskować o dofinansowanie kosztów likwidacji barier architektonicznych w swoim miejscu zamieszkania. Warto zaznaczyć, że dofinansowanie dotyczy jedynie istniejących barier i nie może być przeznaczone na dostosowanie nowego budynku lub prace wykończeniowe, które nie wpływają na ułatwienie funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością. Działania w tym zakresie mogą obejmować:

  • Ulepszanie oświetlenia,
  • Oznaczanie ciągów komunikacyjnych,
  • Likwidację progów.

Dofinansowanie Turnusów Rehabilitacyjnych

Osoba z dysfunkcją narządu wzroku może ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego poprzez złożenie wniosku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wymagane jest orzeczenie potwierdzające stopień niepełnosprawności oraz informacje o dochodach. Nawet opiekun osoby niepełnosprawnej może skorzystać z tego wsparcia, jeśli lekarz zaleci uczestnictwo opiekuna. Wysokość dofinansowania zależy od stopnia niepełnosprawności i zatrudnienia i wynosi od 20% do 30% przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie Opłaty Abonamentowej w Sieci Plus

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku o znacznym stopniu niepełnosprawności lub ich opiekunowie mogą ubiegać się o 50% zniżki na opłatę abonamentową w sieci Plus. Aby skorzystać z tej ulgi, należy przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub legitymację Polskiego Związku Niewidomych.

Refundacja na Białą Laskę

Osoby z dysfunkcją narządu wzroku mogą otrzymać refundację na białą laskę. Wystawienie zlecenia na zakup białej laski może dokonać lekarz pierwszego kontaktu lub okulista. Przysługuje to raz na pół roku i wynosi 100 złotych. Białą laskę można zazwyczaj nabyć w większości sklepów medycznych, choć asortyment może być ograniczony.

Dofinansowanie Tandemu Rehabilitacyjnego

Niezwykle interesującą opcją jest możliwość ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON na tandem rehabilitacyjny. Ważne jest, aby rower spełniał odpowiednie kryteria i był zarejestrowanym wyrobem medycznym z rekomendacją Polskiego Związku Niewidomych. Przy składaniu wniosku trzeba pamiętać o właściwym nazewnictwie – „tandem do ćwiczeń rehabilitacyjnych”. Wnioski można składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach programu „Likwidowanie Barier Funkcjonalnych – Likwidacja Barierek Technicznych – Dla Osób Niewidomych lub Niedowidzących”.

Powyższa lista to tylko wierzchołek góry lodowej. Ważne jest, aby korzystać z dostępnych opcji i szukać nowych możliwości. Dzięki tym dostępnym środkom wsparcia osoby z niepełnosprawnościami mogą aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym, eliminując bariery, które napotykają na swojej drodze.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.