nautil logo czarne

Referencje

Instytut Badań Edukacyjnych

Potwierdzam, że firma Nautil Sp. z o.o. prowadziła na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych, w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pod nazwą „Prowadzenie i rozwój Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (etap 2)” audyty narzędzi informatycznych „Małe ZRK” oraz „Wiem, co umiem”.

 

Celem realizacji zamówienia było przeprowadzenie audytu prowadzącego do rozpoznania wszystkich potencjalnych błędów występujących w analizowanych narzędziach, zgodnie ze standardem WCAG 2.1. Audyt obejmował zarówno analizę eksperską i testy automatyczne, skupiające się na ocenie zgodności rozwiązań zastosowanych w narzędziach z zasadami, wytycznymi i kryteriami sukcesu określonymi w standardzie WCAG 2.1, jak również badania z użytkownikami z niepełnosprawnościami.

W wyniku audytu firma Nautili Sp. z o.o. dostarczyła szczegółowy raport, w którym każdy odnaleziony problem/błąd został dokładnie opisany. W raporcie został również wskazany sposób rozwiązania każdego ze zdiagnozowanych problemów.

Badanie z użytkownikami z niepełnosprawnościami zostało przeprowadzone z udziałem osób niewidomych, niedowidzących i niesłyszących, które miały za zadanie przetestować narzędzia z wykorzystaniem oprogramowania asystującego.

Chcę także podkreślić, że w porównaniu z innymi wykonawcami podobnych audytów, firma Nautili Sp. z o.o. wykazała się bardzo dużą elastycznością i dyspozycyjnością w podejściu do realizacji zadania. Pracownicy firmy Nautili Sp. z o.o. w ponadstandardowy sposób dzielili się wiedzą i doświadczeniem z zakresu dostosowywania stron internetowych do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z profesjonalizmu, zaangażowania i jakości pracy dostarczonej przez firmę Nautili Sp. z o.o. Wszystkie prace zostały wykonane rzetelnie, terminowo i z należytą starannością. Serdecznie polecamy firmę Nautili Sp. z o.o. jako kompetentnego partnera w zakresie audytów dostępności cyfrowej.

Ilustrowany dokument zatytułowany "REFERENCJE" z datą 'Warszawa 20.10.2023 r.' zawiera logotypy Funduszy Europejskich, Rzeczpospolitej Polskiej, Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji (ZRK) oraz Unii Europejskiej z podpisem 'Europejski Fundusz Społeczny'. Dokument jest adresowany do 'Nautili Sp. z o.o.' z siedzibą w Kosakowie. Tekst odnosi się do przeprowadzonego audytu narzędzi informatycznych przez firmę Nautili Sp. z o.o. na zlecenie Instytutu Badań Edukacyjnych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Na dole dokumentu znajduje się podpis 'Łukasz Budzynowski' z tytułem 'Ekspert kluczowy - pracownik ds. wdrożenia, utrzymania i rozwoju systemu informatycznego ZRK'.

Urząd Miasta Puławy

Urząd Miasta Puławy (Miasto Puławy), jako Zamawiający potwierdza wykonanie usług w ramach realizacji zadania pn. „Zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej PJM – ETR” zrealizowanych przez Firmę NautiI Sp. z o.o.:

 1. Usługa Tłumaczenia Tekstów na Polski Język Migowy: Firma NautiI Sp. z o.o. wykonywała usługę tłumaczenia tekstów pisanych dostarczonych przez Urząd Miasta Puławy na język migowy. Efektem tej pracy były profesjonalne nagrania wideo w Polskim Języku Migowym, co umożliwiło dostęp do informacji i treści dla osób niesłyszących. To znaczący krok w kierunku zapewnienia dostępności i inkluzji.

 2. Przygotowanie Dokumentu dot. Działalności Urzędu Miasta Puławy – ETR: Firma NautiI Sp. z o.o. przygotowała dokument dotyczący działalności Urzędu Miasta Puławy, który miał na celu prezentację działań i inicjatyw podjętych przez Urząd. Ten dokument był kluczowy dla transparentności działań Urzędu i informowania mieszkańców.

Chcielibyśmy podkreślić profesjonalizm, elastyczność i terminowość, które wyróżniają firmę NautiI Sp. z o.o.. W trakcie naszej współpracy Firma ta zawsze wykazywała się profesjonalizmem w podejściu do projektów oraz elastycznością w dostosowaniu się do zmieniających się potrzeb Urzędu Miasta Puławy. Terminowość w realizacji projektów była dla nas niezmiernie istotna, a Firma Nautil Sp. z o.o. zawsze dostarczała swoje usługi zgodnie z ustalonymi harmonogramami.

Referencje od Urzędu Miasta Puławy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, działając jako strona umowy nr AOG-2311-12/2021 z dnia 20.09.2021 r. na wykonanie czynności audytowych związanych z dostosowaniem do standardu WCAG 2.1 na poziomie AA dla stron internetowych zaświadcza, że Nautil Leszek Chojnicki zrealizował przedmiot umowy w okresie między 20.09.2021 r. a 19.12.2022 r. Przedmiot umowy zrealizowano w etapach polegających na wykonaniu:
 • rozszerzonego automatycznego i manualnego audytu WCAG w standardzie 2.1 (poziom A + AA) ośmiu stron internetowych i sporządzenie raportu o niezgodnościach; audyt odbył się z udziałem testerów z niepełnosprawnością wzroku;
 • 35 godzin wsparcia merytorycznego osób odpowiedzialnych za prowadzenie stron internetowych w zakresie sposobów poprawienia dostępności stron oraz likwidacji błędów związanych z dostępnością;
 • reaudytu stron internetowych wykonanego z udziałem testerów z niepełnosprawnością oraz seniora;
 • deklaracji dostępności dla stron podanych w przedmiocie umowy;
 • wyposażenia w automatyczny mechanizm dostępności.
Szczegółowy wykaz budynków zawarto w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia będącym załącznikiem do umowy z Wykonawcą. Potwierdzamy, że audyty dostępności cyfrowej dotyczące w/w stron zrealizowane zostały zgodnie z Szczegółowym Opisem Przedmiotu Zamówienia, w sposób rzetelny i dokładny, ściśle według uzgodnionego harmonogramu. Na uwagę zasługuje też bardzo dobry kontakt z Wykonawcą, jak również rzetelność opracowania dokumentacji poaudytowej. Rekomenduję współpracę z Wykonawcą w wyżej wskazanym zakresie.
Ilustracja przedstawia referencje od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Uniwersytet SWPS

Współpraca z firmą Nautil z siedzibą w Kosakowie, 81-198, Kosakowo, ul. Chrzanowskiego 2, miała miejsce przy okazji realizacji projektu pt „Opracowanie i upowszechnienie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”, realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowy zakres usług polegał na:
przeprowadzeniu audytu weryfikującego standard WCAG 2.1 na poziomie AA.
m.in. wykonanie audytu eksperckiego i reaudytu opracowanej aplikacji elektronicznej zawierającej narzędzia diagnostyczne w obszarze poznawczym dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Aplikacja wykonana została w technologii webowej jak i desktopowej
Łączny koszt wykonania usługi wyniósł 35 055 zł brutto
W imieniu Uniwersytetu SWPS wyrażam pozytywną opinię o współpracy z firmą Nautil. Wszystkie powierzone zadania wykonane zostały zgodnie z umową, profesjonalnie i terminowo.

Dodatkowo firma wskazała również sposoby naprawienia usterek i radziła w jaki sposób można zwiększyć użyteczność aplikacji.
Polecamy firmę Nautil jako solidnego i stabilnego partnera i wykonawcę.

Ilustracja przedstawia referencje od Uniwersytetu SWPS

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie informuje, że firma Nautil – Leszek Chojnicki, z siedzibą w Kosakowie, ul. Chrzanowskiego 2, 81-198 Kosakowo, realizowała w okresie od 28.09.2022 r. do 20.10.2022 r. wykonanie audytu eksperckiego zgodność i z standardem WCAG 2.1 AA wraz z przygotowaniem raportów dla 6 stron internetowych Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Audyt został zrealizowany zgodnie z ustaleniami, bez zastrzeżeń, terminowo oraz z zachowaniem należytej staranności.

Ilustracja przedstawia referencje od Uniwersytetu SWPS

VIW Studio

Potwierdzam, że firma Nautil Leszek Chojnicki z siedzibą w Kosakowie przy ul. Chrzanowskiego 2 wykonała audyt materiałów post-diagnostycznych dotyczący zasad stosowania standardów WCAG 2.1 na poziomie AA w celu zapewnienia dostępności dla osób ze specjalnymi potrzebami.

Firma wywiązała się z powierzonego zadania terminowo i rzetelnie przedstawiając raport wykonanego audytu. Usługa została wykonana szczegółowo, ze wskazaniem błędów umożliwiających poprawienie materiału. Bezpośredni kontakt i zaangażowanie właściciela firmy pozwolił na omówienie uwag i konsultacje również w formie telefonicznej.

Polecamy firmę Nautil jako godnego partnera biznesowego.

Ilustracja przedstawia referencje od firmy VIW Studio.

Instytut Badań Edukacyjnych

Niniejszym potwierdzam, że firma Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2 zrealizowała audyt materiałów postdiagnostycznych w ramach projektu „Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych do oceny zdolności poznawczych dzieci i młodzieży”. Projekt realizowany jest przez Instytut Badań Edukacyjnych w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym. Projekt nadzorowany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Nauki i finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój”.

Celem projektu jest opracowanie, wdrożenie i upowszechnienie zestawu narzędzi diagnostycznych dla obszaru poznawczego, przeznaczonych dla osób w wieku 3-25 lat, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) i z niepełnosprawnościami. Narzędzia te docelowo mają wspierać specjalistów z poradnipsychologiczno-pedagogicznych w  udzielaniu pomocy uczniom na każdym etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem ucznia młodszego oraz dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Zakres    prac    obejmował audyt pod względem zgodności materiałów postdiagnostycznych (29 stron A4) z zasadami WCAG 2.1 na dodatkowo  poziomie AA, w szczególności:

 • diagnozę stanu obecnego, wykonanie audytu, opracowanie raportu dla dokumentów,
 • opracowanie 4 raportów z pełną informacją o błędach wraz z krótkim komentarzem jak je poprawić,
 • przygotowanie wersji poprawionej,
 • przygotowanie propozycji wersji poprawionej wraz z zwalidowaną wersją w formacie pdf.

Firma    wywiązała się ze swoich zobowiązań w  sposób rzetelny i terminowy.

Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz ze wskazówkami, umożliwiającymi poprawienie dokumentów.

Po zakończonym audycie zapewniono możliwość bezpośrednich konsultacji i omówienia u wag.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ilustracja przedstawia referencje od Instytutu Badań Naukowych.

SafeKiddo

Niniejszym potwierdzam, ze Nautil z siedzibą w Kosakowie ul. Chrzanowskiego 2, zrealizowała dla firmy SafeKiddo usługi audytu aplikacji mobilnych, Windows oraz serwisu Web w zakresie weryfikacji zgodności aplikacji i platform z WCAG w standardzie 2.1 (poziom AA) oraz doradztwa we wdrożeniu wymagań określonych w Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zakres prac obejmował wykonanie audytu aplikacji mobilnych, opartych na systemie iOS i Android, aplikacji webowej oraz aplikacji pod system operacyjny Windows.

W ramach w/w prac zostały wykonane następujące czynności:

 • Wykonanie audytu i sporządzenie raportu zawierającego rekomendacje oraz błędy standardu WCAG 2.1 AA.
 • Doradztwo i pomoc przy poprawie błędów.
 • Wykonanie reaudytu wraz z raportem podsumowujących z uwzględnieniem wytycznych WCAG 2.1 i rozporządzenia.

Łączna wartość zamówienia opiewała na kwotę 21 tys. zł netto.
Firma wywiązała się ze swoich zobowiązań w sposób rzetelny i terminowy.
Uwagi przedstawione w raportach były opisane w sposób szczegółowy wraz z wskazówkami jak je usunąć.
Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością.

Ośrodek Rozwoju Edukacji

Ośrodek Rozwoju Edukacji z siedzibą w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 informuje, iż zgodnie  z umowami nr 131/ZUZP/2020, 132/ZUZP/2020 z dnia 07.02.2020 r. firma NAUTIL LESZEK CHOJNICKI z siedzibą w Kosakowie (81-198), ul. Chrzanowskiego 2 NIP: 587-157-14-64,             w związku z realizacją projektu „Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap II”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach II Osi Priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014–2020, w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Sukcesywna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełnienia wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA”, nr postępowania: WA-ZUZP.2611.136.2019 świadczyła usługi dotyczące sukcesywnej oceny i zgłaszania uwag do e-materiałów dydaktycznych z przedmiotów: biologia i filozofia pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA .

Przedmiotem powyższych Umów było:

 • sukcesywna ocena i zgłaszaniu uwag do określonej liczby e-materiałów dydaktycznych pod kątem spełniania wymagań standardu WCAG 2.0. na poziomie AA;
 • powtórna ocena e-materiałów dydaktycznych pod kątem uwzględniania zgłoszonych uwag przez  autorów e-materiałów dydaktycznych (jeżeli dotyczyło);
 • odbiór e-materiałów dydaktycznych – zatwierdzenie e-materiałów dydaktycznych, spełniających kryteria określone w standardzie dostępności lub odrzucenie e-materiałów, które nie spełniały kryteriów określonych w standardzie dostępności;
 • współpraca z autorami e-materiałów dydaktycznych – przekazywanie uwag
  z  oceny e-materiałów dydaktycznych, odpowiedzi na ewentualne zastrzeżenia co do sposobu oceny e-materiałów.

Usługa była świadczona on-line za pośrednictwem platformy epodreczniki.pl.

Łącznie Wykonawca ocenił 958 e-materiałów dydaktycznych z ww. przedmiotów.

Ilustracja przedstawia referencje od Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Uniwersyteckie Centrum Medycyny Morskiej i Tropikalnej

Wykonanie audytu eksperckiego zgodności z standardem WCAG 2.1 AA wraz z przygotowaniem raportu dla strony internetowej ucmmit.gdynia.pl
1. Zamawiający stwierdza, że Wykonawca zrealizował przedmiot zamówienia w zakresie odpowiednim dla danego okresu rozliczeniowego, a Zamawiający przyjął go bez zastrzeżeń stwierdzając, że usługa wykonana została zgodnie z zamówieniem:
Suma: 3400,00 zł netto
2. Zamawiający zgłosił następujące zastrzeżenia i uwagi do wykonanego przedmiotu umowy:
brak
Tym samym stwierdza się, że zamówienie zostało w pełni zrealizowane.
Ilustracja przedstawia referencje Wójta Gminy Kosakowo, przekazane po ukończeniu usługi stworzenia strony internetowej.

Instytut Badań Edukacyjnych

Wykonano ekspertyzę (audytu) w zakresie zgodności materiałów projektowych, które będą implementowane w aplikacji komputerowej, ze standardami WCAG AA. Audyt obejmował próbkę materiałów składającą się z 29 stron materiałów postdiagnostycznych w formie elektronicznej. Ekspertyza również zawiera wersję poprawioną wraz z zwalidowaną wersją w formacie pdf.

Dokumenty wytworzone/poprawione zawierają funkcję śledzenia zmian tak, by móc sprawdzić ewentualny wpływ zmian na wartość merytoryczną

Ilustracja przedstawia referencje Wójta Gminy Kosakowo, przekazane po ukończeniu usługi stworzenia strony internetowej.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dębogórzu

Firma Nautil Sp. z o.o. miała przyjemność współpracować z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu w następujących obszarach:

Doskonałe przygotowanie i doświadczenie: Firma Nautil Sp. z o.o. wykazała się znacznym doświadczeniem w dziedzinie audytu dostępności architektonicznej, co przekładało się na profesjonalne podejście do projektu.

Skuteczna identyfikacja obszarów wymagających poprawy: W trakcie współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu, firma Nautil Sp. z o.o. precyzyjnie zlokalizowała obszary wymagające poprawy, co umożliwiło skierowanie działań na najważniejsze aspekty. Wykonawcy, z pełną precyzją zlokalizowali braki w dostępności i rzetelnie wskazali konkretne przypadki sal lekcyjnych czy korytarzy, które nie są w pełni dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w zwiększeniu dostępności placówki: Dzięki zaangażowaniu firmy Nautil Sp. z o.o. możliwe było skuteczne zdiagnozowanie miejsc wymagających poprawy dostępności, co stanowiło istotny krok w kierunku stworzenia bardziej dostępnego środowiska edukacyjnego.

Rzetelna ocena i rekomendacje: Audyt przeprowadzony przez firmę Nautil Sp. z o.o. charakteryzował się rzetelną oceną obecnej sytuacji oraz klarownymi rekomendacjami dotyczącymi działań naprawczych i usprawniających.

Profesjonalna współpraca z zespołem szkolnym: Firma Nautil Sp. z o.o. aktywnie angażowała się w dialog z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu, co umożliwiło efektywną współpracę i dopasowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb placówki.

Zadowalające wyniki pracy: Efektem współpracy było osiągnięcie zadowalających wyników, które przyczyniły się do realnej poprawy dostępności architektonicznej placówki oraz wzrostu kompetencji osób zarządzających szkołą.

Kontynuacja wsparcia i dalsza współpraca: Firma Nautil Sp. z o.o. wyraziła gotowość do kontynuowania współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Dębogórzu w celu monitorowania postępów i wprowadzania ewentualnych dalszych usprawnień.

Dokładność Raportowa: Raport przygotowany przez firmę 

Nautil Sp. z o.o. cechowała przejrzystość i dokładność, co umożliwiło Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Dębogórzu skuteczne podejmowanie działań naprawczych i usprawniających. Wszelkie rekomendacje były klarowne i łatwe do zrozumienia.

 
List Referencyjny ZSP Dębogórze. Przód dokumentu
List Referencyjny ZSP Dębogórze. Rewers dokumentu