nautil logo czarne

Artykuły

Nasz raport z audytu dostępności cyfrowej

Po co są audyty?

Audyt to ocena niezależnej organizacji, która sprawdza zgodność np. strony, systemu informatycznego itp  ze standardami takimi jak WCAG. To pozwala wszystkim użytkownikom internetu na jednakowe rozumienie tego co mamy zamiar przekazać na naszej stronie internetowej. Audyty pozwalają na sprawdzenie zgodności z wzorcami, przepisami prawa oraz normami różnych standardów oraz dostępności.

Kryteria Spełnione i Wytyczne do Poprawy: Raport z Audytu Zgodności

Audyty prowadzone przez nas są profesjonalne i sprawdzają strony internetowe, aplikacje mobilne, systemy informatycznej pod kątem zgodności ze standardem WCAG, ale również możemy wziąć pod uwagę ADA Title III, AODA, Section 508, EAA/EN301549. Po przeprowadzonym audycie sporządzany jest raport, w którym można znaleźć jakie elementy strony internetowej zostały przygotowane poprawnie i kryteria spełnione,  a jakie nie i co należy zrobić, aby je naprawić.

Nasze raporty

Większość raportów na rynku opiera się na często nieczytelnych ze względu na  między innymi swoją złożoność, lub nieprzystępny wygląd zaleceniach. W związku z tym wychodzimy na przeciw z naszym autorskim szablonem dla Audytów dostępności WCAG 2.1.  Nasz raport jest czytelny, posiada elementy graficzne dzięki którym spełnia on nie tylko zadanie przekazania informacji, ale przedstawia statystyki dla Zarządzających Projektami i kadry kierowniczej i jest ciekawy przyjemniejszy dla oka sposób.

Automatyzacja

Do tworzenia naszych audytów wykorzystujemy program, który automatycznie tworzy raport na podstawie danych przekazanych przez eksperta dostępności. Dzięki temu ilość pracy przeznaczona na tworzenie raportu jest zmniejszona do minimum, a efekty są powtarzalne. Oprócz tego korzystanie z automatu eliminuje możliwość popełnienia jakichkolwiek błędów podczas tworzenia raportu.

Przykładowe elementy naszego raportu

  • Jeden z kilku zastosowanych wykresów wspomagających czytelność raportu:

Wykres słupkowy prezentujący procentowe zastosowanie kryteriów standardu WCAG 2.1. Niebieski słupek reprezentuje 67% kryteriów, które zostały spełnione lub nie dotyczą danej strony. Czerwony słupek przedstawia 33% kryteriów, które nie zostały spełnione.

  • Jedna z kilku tabel poprawiających czytelność raportu:

Tabela prezentująca ocenę zgodności z kryteriami sukcesu standardu WCAG 2.1. Tabela zawiera 5 kolumn: 'LP' (numer porządkowy), 'KRYTERIUM SUKCESU', 'POZIOM WCAG 2.1', 'WYMAGANIA SPEŁNIONE' oraz 'TYP BŁĘDÓW'. Przykładowe wpisy w tabeli to: Kryterium 'Treść nie tekstowa' na poziomie A, które nie zostało spełnione, z błędem typu 'KRYTYCZNY'. Kryterium 'Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie)' na poziomie A, które zostało spełnione, bez błędów. Kryterium 'Napisy rozszerzone (nagranie)' na poziomie A, które nie zostało spełnione, z błędem typu 'ZNACZĄCY'. ... i tak dalej dla kolejnych kryteriów.

  • Opis jednego z kryteriów  oceny:

Szczegółowa ocena kryterium zgodności 1.2.5 dotyczącego audiodeskrypcji (nagranie) w kontekście standardu dostępności. Ocena wskazuje, że kryterium to nie zostało spełnione. W ramach wytycznych dotyczących multimedii 1.2, podano, że konieczne jest zapewnienie rozwiązań alternatywnych dla mediów opartych na czasie. Samo kryterium mówi o tym, że audiodeskrypcja powinna być zapewniona dla wszystkich nagrań wideo w multimedialnych treściach zsynchronizowanych. Uwaga do kryterium podkreśla, że na stronie brakuje audiodeskrypcji dla materiałów wideo. Typ błędu został sklasyfikowany jako 'ZNACZĄCY'.

  • Jeden z błędów wskazanych podczas audytu:

Dokumentacja dotycząca problemu z dostępnością na stronie internetowej. Temat to '1.3.1 Brak etykiety dla pól formularza'. Miejsce występowania błędu to formularz do subskrypcji newslettera. Podane są dodatkowe informacje: Numer błędu: '3/2023/131/12', Rodzaj błędu: 'Krytyczny', Osoba odpowiedzialna za naprawę: 'Programista'. Załączono zrzut ekranu strony internetowej, na którym widoczne jest pole formularza do wpisania adresu e-mail z napisem 'Wpisz swój e-mail'. Formularz jest podświetlony i skierowany do niego jest strzałka, wskazując miejsce problemu. Poniżej miejsce na opis rozwiązania problemu, które jest obecnie puste.

  • Najważniejsze informacje o audycie, przedstawione w formie ciekawej tabeli:

Karta informacyjna dotycząca badania dostępności strony internetowej. Tytuł: Przedmiot i cel badania Opis: Powiat Pilski Tytuł: Adres serwisu Opis: https://www.powiat.pilo.pl/ Tytuł: Zakres badania Opis: Sprawdzenie zadeklarowanych poziomów dostępności dla poszczególnych wymagań WCAG 2.1 Tytuł: Data przeprowadzenia Opis: 15.03.2023 - 17.03.2023 Tytuł: Prowadzący Opis: Maciej Budzisz Tytuł: Weryfikujący Opis: Leszek Chojnicki Tytuł: Informacje kontaktowe Opis: Tel. 530 262 005, Mail: biuro@nauti.pl" Każdy z punktów jest oddzielony linią poziomą.

Wyniki oceny

Wszystkie kryteria oceny są posortowane i proste do znalezienia przez spis treści.

W przypadku niespełnienia danego kryterium zawsze przedstawiamy dokładnie miejsce występowania błędu i sposób jego usunięcią. Każdy opis błędu zawiera informacje o rodzaju błędu, jego znaczeniu, lokalizacji, sposobie naprawy, zrzucie ekranu oraz osobie odpowiedzialnej za naprawę.

Ciekawe rozwiązania

Nasze raporty z audytów zawierają kilka ważnych elementów jednym z nich są testy automatyczne, które oprócz testów wykonywanych przez audytora lub zespołu audytorów są wykonywane przez zewnętrzne strony internetowe. Jedną z takich stron jest Lighthouse

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej przeczytaj inne nasze artykuły.