nautil logo czarne

Artykuły

Organizacja dostępnych wydarzeń

GPT Wygenerowany obraz wizualizuje koncepcję dostępności w organizacji wydarzeń. Na ilustracji widzimy różnorodną grupę osób biorących udział w wydarzeniu na świeżym powietrzu, z uwzględnieniem osób z różnymi niepełnosprawnościami, jak osoba na wózku inwalidzkim, ktoś korzystający z białej laski i osoba z psem przewodnikiem. Widoczna jest także tłumaczka języka migowego na scenie, ścieżki dostępne dla wózków oraz punkt informacyjny z piktogramami. Atmosfera jest włączająca i przyjazna, a tło z drzewami i przestrzenią otwartą sugeruje środowisko bez barier i dostępne dla wszystkich.

Osoby, którym bliska jest idea dostępności, planując organizację jakiegoś wydarzenia – konferencji, szkolenia, spektaklu, pokazu filmowego, wystawy czy imprezy sportowej – już na początkowym etapie powinny zadbać o to, aby było ono jak najbardziej dostępne dla osób mających różne potrzeby. Dzięki temu będzie ono bardziej atrakcyjne dla wszystkich uczestników, zarówno dla prelegentów, jak i słuchaczy.

Dostępne wydarzenie to takie, które pozwala wszystkim zainteresowanym na pełne uczestnictwo. Osoby mające problem z poruszaniem się, posiadające niepełnosprawność sensoryczną oraz z niepełnosprawnością intelektualną, nie są wykluczone ze względu na istnienie barier architektonicznych i cyfrowych. Jest kilka elementów, które powinny być wzięte pod uwagę przez organizatora chcącego zadbać o dostępność i niwelowanie barier.

Dostępność architektoniczna

Jedną z podstawowych kwestii, o której warto pamiętać, jest wybór odpowiedniego miejsca dostępnego architektonicznie, z parkingiem posiadającym miejsca dla osób z niepełnosprawnością. Ważne jest też, aby dało się do niego dotrzeć, korzystając z komunikacji miejskiej. Warto zwrócić uwagę na to, czy wejście do budynku znajduje się na poziomie podłoża, a jeśli są schody, to czy jest alternatywa w formie podjazdu lub windy. Czy winda posiada przyciski z alfabetem Braille’a oraz komunikaty wizualne i głosowe. Czy toaleta jest dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Czy ciągi komunikacyjne mają szerokość zapewniającą swobodę przemieszczania się osobom na wózkach lub korzystających z balkoników i kul. Czy w korytarzach nie ma wystających gablot, tablic i elementów dekoracyjnych, mogących stwarzać zagrożenie dla osób mających problem ze wzrokiem, i czy przestrzeń jest odpowiednio oświetlona. Dla osób używających aparatów słuchowych istotna będzie akustyka pomieszczenia; takie czynniki, jak pogłos czy skrzypiąca podłoga, mogą zniekształcać właściwy odbiór. Warto zadbać także o dobre oświetlenie tłumacza języka migowego, tak aby był dobrze widoczny. Osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu dobrze byłoby udostępnić pomieszczenie lub przestrzeń, w której będą mogły się wyciszyć. Dobrym rozwiązaniem są także piktogramy informujące o dostępnych udogodnieniach.

Zaproszenia

Kolejnym elementem są dostępne zaproszenia. Wersja tekstowa trafia do większej grupy potencjalnych odbiorców, szczególnie do osób niewidomych. Z kolei dla osób niesłyszących najlepszym rozwiązaniem byłoby nagranie w języku migowym. Aby informacja o organizowanym wydarzeniu dotarła do jak najszerszej grupy odbiorców, warto poinformować o nim instytucje zrzeszające osoby z niepełnosprawnościami, które mogą pomóc w rozpowszechnieniu zaproszenia.

Rezerwacja miejsc i zakup biletów

Formularz elektroniczny powinien być zgodny z zasadami dostępności cyfrowej, przede wszystkim powinien posiadać prawidłowo opisane pola do wypełnienia. Powinien być prawidłowo odczytywany przez oprogramowanie wspomagające, z którego na co dzień korzystają osoby niewidome. Dodatkowo, przygotowując formularz rejestracyjny, można uwzględnić pytanie o szczególne potrzeby uczestników. Pozwoli to na odpowiednią organizację, przygotowanie się na zapewnienie właściwego wsparcia i uniknięcie nieprzewidzianych komplikacji.

Kontakt z organizatorem/koordynatorem dostępności

Uwzględniając różne potrzeby osób mogących chcieć wziąć udział w wydarzeniu, warto udostępnić kilka opcji na nawiązanie kontaktu z organizatorem: telefon, wiadomość SMS i e-mail.

Zapewnienie asysty

Dobrą praktyką jest zapewnienie asysty uczestnikom, którzy potrzebują takiego wsparcia. Można w tym celu przeszkolić pracowników lub wolontariuszy w zakresie obsługi osób z niepełnosprawnościami. Należy też pamiętać, że niektóre osoby korzystają ze wsparcia psa asystującego lub psa przewodnika, który ustawowo ma zagwarantowany wstęp do różnych miejsc użyteczności publicznej. Jeśli uczestnik pojawi się z psem, dobrym rozwiązaniem jest wskazanie mu bezpiecznego miejsca, w którym czworonożny przewodnik nie będzie potrącany przez pozostałych gości.

Zapewnienie dostępności – informacja na stronie

W przypadku instytucji, które cyklicznie organizują dostępne wydarzenia, takich jak teatry czy muzea, warto na stronie internetowej stworzyć zakładkę „Obsługa bez barier” czy „Dostępność”, która zawierałaby wszystkie niezbędne informacje oraz dane kontaktowe osoby odpowiadającej za zapewnienie dostępności.

Prezentacja treści

Prezentując różne treści, warto uwzględnić fakt, że dla osób słabowidzących duże znaczenie ma odpowiedni kontrast i wielkość tekstu. Z kolei dla osób niewidomych przy odbiorze treści wizualnych, takich jak filmy i dzieła sztuki, istotna jest audiodeskrypcja. Pomocne są też materiały tyflograficzne, informacje wydrukowane w Alfabecie Braille’a, makiety i modele 3D. Aby osoby niesłyszące mogły w pełni uczestniczyć w wydarzeniu, potrzebują tłumaczenia na język migowy, a dla osób słabosłyszących z aparatem słuchowym lub implantem ślimakowym pomocna jest pętla indukcyjna, która umożliwi wyodrębnienie istotnych dźwięków z szumu komunikacyjnego, symultaniczny przekaz tekstowy oraz transkrypcja filmów. Dla osób ze spektrum autyzmu i z niepełnosprawnością intelektualną dobrym rozwiązaniem będą informacje przekazywane w sposób ułatwiający komunikację za pomocą piktogramów lub łatwego tekstu. Powinno się także udostępnić informację ostrzegającą przed efektami dźwiękowymi i świetlnymi, jeśli mogą się pojawić podczas wydarzenia.

Dostępność cyfrowa

Aby zachęcić potencjalnych uczestników do wzięcia udziału w wydarzeniu, warto podjąć działania gwarantujące dostępność strony internetowej, serwisów społecznościowych oraz materiałów szkoleniowych/konferencyjnych w dostępnych formatach: word, PDF z warstwą tekstową (unikanie skanów), elementy graficzne powinny posiadać tekst alternatywny, filmy wideo z tłumaczeniem na język migowy, z napisami i audiodeskrypcją.

Transmisja online

Aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, można zapewnić transmisję wydarzenia online. Dbając o udostępnienie audiodeskrypcji, transkrypcji i tłumaczenia na język migowy, można zyskać nowe grono odbiorców.

Dostosowując ofertę do użytkowników z różnymi potrzebami, można poszerzyć grono osób zainteresowanych wydarzeniami organizowanymi przez daną instytucję, a dzięki temu stać się miejscem przyjaznym każdemu, bo udogodnienia dedykowane określonym grupom odbiorców z pewnością zostaną docenione przez osoby starsze z ograniczoną mobilnością oraz możliwościami percepcyjnymi, przez osoby, które czasowo utraciły sprawność, oraz przez rodziców z wózkami dziecięcymi.